Mine værktøjer
Du er her: Forside Om FDDB Politikpapirer Deltagelse i samfundet / delagtighed

Deltagelse i samfundet / delagtighed

Politikpapir

Vision / Mål

At døvblinde kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre på alle områder og efter egne ønsker og valg.

 

Motivering

Døvblinde har samme behov for og ret til at være en del af samfundet som alle andre borgere. Det vanskeliggøres væsentligt af handicappets dobbelte karakter, som gør især kommunikation og deltagelse i samfundet vanskeligt, og kræver kompensation og hjælpeforanstaltninger.

 

Delmål

Nedbryde kommunikationsbarrierer, der hindrer døvblindes deltagelse i

samfundslivet

Skabe mulighed for at døvblindes ressourcer kan bruges

samfundsmæssigt.  

Arbejde for optimale forhold for ansættelse af kontaktperson

Arbejde for at synliggøre døvblindhed i politiske kredse.

Arbejde for at døvblinde der kan og vil får mulighed for at være på

arbejdsmarkedet så længe som muligt

 

Strategier

Påvirke lovgivningen, så den understøtter døvblindes ret til aktiv deltagelse i samfundet.

Arbejde for optimale tilgængelige kommunikations-systemer på alle

områder.    

Arbejde for, at der stilles tolkning til rådighed

Handicapkonventionen

Artikel 29.  Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og forpligter sig til:

 

29.a) at sikre, at personer med handicap effektivt og fuldt ud, direkte eller gennem frit valgte repræsentanter på lige fod med andre kan deltage i det politiske og offentlige liv

 

Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritids-aktiviteter og idræt

Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre og skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap:

 

1.a) har adgang til kulturstof i tilgængelige formater

1.b) har adgang til fjernsynsprogrammer, film, teatre og andre kulturaktiviteter i en tilgængelig form

1.c) har adgang til steder for kulturelle forestillinger eller tilbud, såsom teatre, museer, biografer, biblioteker og turisttilbud og så vidt muligt har adgang til monumenter og steder af national kulturel betydning

4. Personer med handicap er på lige fod med andre beret-tiget til anerkendelse og støtte af deres særlige kulturelle og sproglige identitet, herunder tegnsprog og døvekultur.

 

 

Læs teksten
 
FDDB • Blekinge Boulevard 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 36 75 20 96 • Fax: 36 75 14 03 • Mail: fddb@fddb.dk