På billedet ses den nye hovedbestyrelse inkl. de to 1. suppleanter. Fra venstre er det bagerst: Gert Weingardt, Jackie Lehmann Hansen, Peter Ryberg, Bjarne Hvidsten, Anders Fransson, Hanne Vestergaard Ottesen, Niels Henrik Jørgensen, Palle Jakobsen (suppleant). Forrest fra venstre: Raziye Acili, Suzanne Dalsgaard (suppleant)
På billedet ses den nye hovedbestyrelse inkl. de to 1. suppleanter. Fra venstre er det bagerst: Gert Weingardt, Jackie Lehmann Hansen, Peter Ryberg, Bjarne Hvidsten, Anders Fransson, Hanne Vestergaard Ottesen, Niels Henrik Jørgensen, Palle Jakobsen (suppleant). Forrest fra venstre: Raziye Acili, Suzanne Dalsgaard (suppleant)

Reportage fra Landsmødet

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

Lørdag 4. september var en særlig dag. Ikke nok med at foreningens medlemmer endelig kunne mødes til årets landsmøde efter mange dage, uger og måneder med nedlukninger, men det var også dagen, hvor der blev taget store beslutninger for vores forening. Beslutninger som jeg tror vil føre os godt ind i en spændende fremtid.

Landsmødet blev holdt på Milling Park Hotel i Middelfart. 81 stemmeberettigede medlemmer var mødt op og mindst ligeså mange tolke, kontaktpersoner, døvblindekonsulenter fra CFD og for første gang også to konsulenter fra Institut for Syn, Hørelse og DøvBlindhed i Ålborg samt en repræsentant fra Danske Døves Landsforbund.

I alt var vi over 200 mennesker. Det gav en helt speciel følelse at være så mange om et fælles formål, og jeg var stolt af at være en del af det.

På dagsorden var som altid bestyrelsens beretning fra de to forgangne år samt årsregnskaber. Begge dele blev godkendt.

Den afgående formand Anders Fransson fortalte om et år med store udfordringer med at gennemføre foreningens aktiviteter pga de mange perioder med nedlukning.
Han fortalte også, at FDDB har fulgt det nye udbud på tolkeområdet. Det gav han ikke meget ros til og lovede, at FDDB følger området tæt i den nærmeste tid.
Også placeringen af handicapområdet er FDDB bekymret over. Spørgsmålet er, hvorvidt handicapområdet bør ligge i kommunerne, regionerne eller staten.

FDDBs økonomiansvarlige Bettina Poulsgærd fremlagde årsregnskaberne for 2019 og 2020. De blev godkendt af Landsmødet.
Om arvemidler kunne Bettina fortælle, at der i 2019 var lidt arv til restudbetaling fra året før, som var øremærket til aktiviteter for døvblinde. I 2020 måtte mange aktiviteter aflyses eller udskydes pga nedlukningerne. I 2020 modtog FDDB 1,5 mio. kr. fra Danske Handicaporganisationer til at oprette stærke fællesskaber under corona-krisen. Ikke alle pengene er brugt, men restbeløb kan overføres helt frem til juni 2022.
I 2020 var det endelige resultat et underskud på 131.000 kr., hvilket var mindre end forventet.

Ny 4-årig handlingsplan vedtaget

Hovedbestyrelsen havde indsendt et forslag om vedtagelse af en 4-årig handlingsplan. En plan som Landsmødet blev bedt om at tage stilling til, før bestyrelsen vil gå videre med konkrete bud på, hvordan planen skal udføres.
Handlingsplanen blev vedtaget med god solid opbakning fra salen og tak for det.

I planen er skitseret fire områder, som bestyrelsen vil fokusere på i de næste fire år:

- Et samlet rehabiliteringstilbud for døvblinde
- Kontaktpersonordningen
- Digital tilgængelighed
- Mere synlighed

Jeg glæder mig sammen med bestyrelsen til at få fingrene godt og grundigt ned i arbejdet med den nye plan.

Forslag om navneændring blev ikke vedtaget

Hovedbestyrelsen havde udarbejdet et forslag om navneændring for foreningen til:
DøvBlinde – Danmark

Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Vestergaard Ottesen og Bjarne Hvidsten motiverede forslaget på bestyrelsens vegne og lagde op til en god debat om, hvorvidt et navneskift vil kunne styrke foreningen. Bestyrelsens tanker bag forslaget var, at det nye navn kunne øge synligheden og hjælpe os med at fremstå som en moderne og stærk organisation.
Da et navneskift kræver vedtægtsændring, skulle der 2/3 flertal til for at få forslaget vedtaget. Det betød, at 53 medlemmer skulle stemme for. Da et enkelt medlem var taget hjem, var vi nu 80 stemmeberettiget.
Resultatet blev, at 50 medlemmer stemte for, og 26 stemte imod. Dermed blev forslaget ikke vedtaget, men der kom en god og vigtig debat ud af det med mange gode betragtninger. Hovedbestyrelsen vil tage dem alle med i de videre overvejelser over fremtidige forslag.
Bl.a. blev der udtrykt bekymring omkring, hvorvidt ordet Forening kan undværes i navnet, men en mulighed kunne være, som det blev nævnt fra salen, at ordet Forening i stedet bruges i et slogan, som kunne lyde:
Foreningen for alle med nedsat syn & hørelse
Andre mente, at det vil lette hverdagen, hvis navnet gøres kortere og tydeligere, og man kan undgå forvekslingen med brugsforeningen FDB, og undgå at skulle forklare, hvad forkortelsen står for.

Valg af bestyrelse

Derefter var der valg til pladserne i hovedbestyrelsen for de næste to år. Det vil sige, der var ikke valg, da alle kandidater kunne vælges uden modkandidater.
Tillykke til alle i den nye bestyrelse!

Jeg selv blev valgt som ny formand (tegnsprogsbruger), og det er jeg meget stolt af og beæret over. Jeg kan både tegnsprog og talesprog, da jeg er stærkt hørehæmmet, men har gået i en klasse på Sdr. Parkskolen i Ringsted som barn, hvor al undervisning og socialt samvær var på tegnsprog.
Som næstformand valgte landsmødet Anders Fransson, der er talebruger.
Som menige bestyrelsesmedlemmer blev følgende tre tegnsprogsbrugere valgt:
Raziye Acili
Bjarne Hvidsten
Peter Ryberg
Og følgende tre talebrugere:
Hanne Vestergaard Ottesen
Niels Henrik Jørgensen
Gert Weingardt

Tak til Britta Vestergaard, der trak sig fra bestyrelsesarbejdet for denne gang. Tak for et godt og frugtbart samarbejde med mange gode snakke og velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Raziye Acili.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, og jeg er sikker på, at vi sammen kan opnå gode politiske resultater. I skal vide, at jeg er utrolig stolt af den ’lille’ forening vi har. Vi står sammen, og vi støtter hinanden igennem mange udfordringer.

Nyt ansigt i forretningsudvalget

Forretningsudvalget, som tager sig af de daglige politiske opgaver, består nu af mig (Jackie), Anders Fransson samt som nyt tredje medlem Hanne Vestergaard Ottesen. Det blev på første HB-møde efter Landsmødet besluttet at udvide Forretningsudvalget med et yderligere medlem for at repræsentere hele bredden af FDDBs medlemmer. Bjarne Hvidsten blev valgt som udvalgets fjerde medlem. 

Det var et Landsmøde, der forløb i god ro og orden og med god tid til også at drøfte forskellige punkter under eventuelt.
Tak til alle fremmødte medlemmer og tak til dirigent Dennis Sørensen, bisidder Ilse Bellamy, referent Bettina Poulsgærd og alle fra personalet der var med til at organisere Landsmødet og sørge for at det forløb uden de store udfordringer.

Læs flere nyheder...
Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK