Handlingsplan 2022 - 2025

Foreningen Danske DøvBlinde - syns- og hørehæmmede
FDDB

Godkendt af Landsmødet 4. september 2021

FDDBs handlingsplan 2022 – 2025 sætter retning for foreningens interessepolitiske arbejde de kommende 4 år. Processen frem mod handlingsplanen har bl.a. indeholdt et forløb med involvering af FDDBs mange tillidsfolk, som med viden, erfaring og forslag har medvirket til prioriteringen af nedenstående 4 indsatsområder. 20 tillidsfolk deltog tillige i en online politik og strategidag, hvor indsatsområderne blev grundigere diskuteret.

FDDB arbejder for at sikre bedre vilkår for døvblinde og foreningens formål er:

- at bryde døvblindes isolation på alle livsområder.
- at døvblinde får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet.
- at samfundet tilvejebringer hjælpemidler, der kan kompensere for døvblindhed herunder tolkebistand, kontaktpersoner og teknologisk kommunikationsudstyr.
- at støtte enhver form for rehabilitering, der kan give døvblinde den størst mulige grad af selvhjulpenhed.
- at støtte forskning og udvikling af døvblindes kommunikationsformer.
- at samarbejde med nationale og internationale organisationer og institutioner inden for døvblindeområdet.
- at støtte oprettelsen af lokale klubber og selvhjælpsgrupper.
- at støtte eller iværksætte fælles aktiviteter for foreningens medlemmer inden for de kulturelle, sociale, undervisningsmæssige og idrætslige områder.
- at varetage den interne informationsvirksomhed i foreningen herunder udgivelsen af et medlemsblad.

Hovedbestyrelsen vil efter landsmødet 2021 udarbejde en plan for, hvordan man vil arbejde med indsatsområderne i handlingsplanen. Hvor det giver mening vil HB inddrage de 17 verdensmål og også FNs standardregler om lige muligheder for handicappede. Der vil i løbet af den 4 årige periode blive gjort status i arbejdet med indsatsområderne – dette både i hovedbestyrelsesregi, i forretningsudvalget og sammen med FDDBs tillidsfolk.

Hovedbestyrelsen vil arbejde så proaktivt som muligt med indsatsområderne samtidig med en fortsat opmærksomhed og reaktion på aktuelle indkomne sager.

Forudsætningen for FDDBs interessepolitiske arbejde er det stærke fællesskab!

Det er i de ligeværdige fællesskaber, at døvblinde henter styrke, hvor ideer blomstrer og resultater opnås. Forudsætningen for at kunne arbejde interessepolitisk er stærke, synlige fællesskaber, der kan give input til arbejdet.

Døvblinde kan mere end andre tror. Det skal vi bl.a. udvikle og synliggøre gennem fællesskaber.

Kommunikationen mellem bestyrelse, medlemmer og tillidsfolk skal prioriteres for at sikre fælles identitet og ejerskab for FDDB på alle niveauer. Frivilliges indsats og arbejde er en grundsten i FDDB, og der skal arbejdes for at styrke og motivere det frivillige engagement.

For at kunne arbejde interessepolitisk er forudsætningen, at FDDB har et stærkt fællesskab internt, både socialt og politisk. Derfor skal FDDB styrke og udvikle disse fællesskaber herunder forsat bygge bro mellem tegnsprogsbrugere og talebrugere for sammen er vi stærkere. I erfagrupperne, blandt unge og ældre, på kurserne og i alle sammenhænge vil FDDB understøtte udviklingen af nye fællesskaber.

 

Indsatsområder

Et døvblindecenter – det centrale rehabiliteringstilbud

At være så selvhjulpen som muligt er vejen til et godt liv for døvblinde. Derfor skal der arbejdes for et centralt og samlet rehabiliteringstilbud.

Der findes ingen centralt placerede rehabiliteringstilbud til døvblinde. Ligeledes mangler der kvalificerede undervisningstilbud, så døvblinde kan opretholde eller tilpasse kommunikationsfærdigheder igennem hele livet. De kriser mennesker rammes af med et progredierende sansetab kræver kvalificeret professionel hjælp tilpasset døvblinde. FDDB skal arbejde for at alle disse ekspertiser samles et sted – i et centralt rehabiliteringstilbud.

Det centralt placerede døvblindecenter skal indeholde tilbud som kommunikationsundervisning, ADL & mobility, psykosocial rehabilitering, kompenserende undervisning, socialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler, herunder IKT udstyr.

Døvblindecentrets tilbud skal bygge på tværfaglig viden og erfaringer og altid tilpasses individuelle behov. FDDB vil derfor arbejde for at forskellige faggrupper samles under samme tag. Det vil sige døvblindekonsulenter, psykologer, diagnosticerings- og visitationsteam, socialrådgivere, FDDBs rådgivere og informatører ligesom projektgrupper/forskningsgrupper inden for døvblindes kommunikation, tolkning, IKT mm. kan have arbejdsplads her.

 

 

Retten til kontaktperson

At have en kontaktperson som er øjne og ører for døvblinde, betyder at man kan opretholde en normal hverdag med adgang til information, ledsagelse uden for hjemmet og kommunikation med omverdenen.

Døvblinde har ret til et ligeværdigt liv præget af uafhængighed, selvbestemmelse og trivsel og sikringen af disse rettigheder er en central del af FDDBs politiske arbejde. Døvblindhed er et særligt handicap og derfor har døvblinde også egen paragraf i Serviceloven, §98 – retten til i fornødent omfang at få tildelt en kontaktperson af kommunen.

Ændringen efter kommunalreformen i 2007 til at visitation, bevilling og driftsansvaret for §98 til at ligge i kommunalt regi, har betydet en forringelse af ordningen. Dels ved en uensartet praksis, uens kvalitetsstandard og i de sidste par år også en nedskæring af antallet af timer til kontaktperson.

FDDB vil fortsat arbejde for, at det sikres, at alle døvblinde får den rette hjælp første gang. Gruppen af døvblinde er ikke større, end at det vil være en fordel, at der etableres en central visitations- og bevillingsinstans, hvor man forpligtes til at benytte specialviden om døvblinde, herunder ved bevilling af kontaktperson. Herudover skal der skal findes en central finansieringsmodel, hvor borgeren sættes før økonomien.


Det digitale samfund – også for døvblinde

For at sikre ligeværdighed og inklusion i samfundet er det en forudsætning at døvblinde kan arbejde med, kommunikere via og udveksle og indhente information på digitale medier. Derfor skal de være tilgængelige for den enkelte døvblinde.

Den digitale udvikling ændrer vores samfund markant. FDDB vil arbejde for at digitaliseringen stiller døvblinde i en bedre situation og aldrig stiller dem ringere. Både den private og offentlige sektor digitaliseres løbende med f.eks. det kommende MitID, digital post og andre digitale løsninger. Der skal sikres tilgængelige løsninger til døvblinde på alle niveauer fx både kommunalt, regionalt og statsligt og ifht alle sektorer fx både privat og offentligt.

FDDB vil være en aktiv medspiller i udviklingen af tilgængelige løsninger og særligt i undervisningen i af disse. FDDB vil have fokus på at alle grupper af døvblinde har gavn af digitaliseringen fx både mulighed for tale- punkt- visuelle- og tegnsprogsløsninger.

 

 

FDDB som interessepolitisk slagkraft

For at gøre en forskel for døvblinde i samfundet, er det nødvendigt at være en synlig aktør, så samfundet lærer FDDB at kende og man kan sætte en dagsorden og få indflydelse.

FDDB skal prioritere det interessepolitiske arbejde. I det arbejde skal der være fokus på udvalgte udfordringer, mål og realistiske løsninger. FDDB skal være en synlig aktør og deltage aktivt i relevante netværk og øvrige samarbejdsrelationer.

FDDB vil styrke kommunikationen med omverdenen og synliggøre døvblindes eksistens og forening. Vi vil som troværdig, engageret og tillidsvækkende samarbejdspartner indgå i partnerskaber med andre organisationer og også opsøge potentielle nye eksterne partnerskaber til gavn for døvblinde og foreningen som helhed.

FDDB skal opsøge og gå i dialog med beslutningstagere. Målet er altid at sikre og forbedre døvblindes livsvilkår.

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK