Handlingsplan

Handlingsplan for Foreningen Danske DøvBlinde - syns - og hørehæmmede (godkendt af hovedbestyrelsen 17. november 2005)

Døvblindhed – den fælles baggrund

Døvblindhed rammer syn og hørelse. En demografisk undersøgelse fra midten af 1990'erne viser, at der lever omkring 1300 døvblinde i Danmark. I dag skønnes antallet at være langt højere. Døvblinde stiftede i 1987 Foreningen af Danske DøvBlinde.
Man er døvblind, når man har en alvorlig grad af kombineret syns- og hørenedsættelse. En del døvblinde er helt døve og blinde. Andre har både syns- og hørerester.
Det væsentlige er, at kombinationen af handicap reducerer gensidigt muligheden for at udnytte eventuelle syns- eller hørerester!

Konsekvenserne af døvblindhed er mange. Her er et par eksempler:
- vanskelig kommunikation med andre mennesker
- stærk begrænsning i muligheder for at få information af enhver slags
- problemer med at færdes alene
- psykiske problemer
- afhængighed af andre
- tab af sociale relationer
- tab af familiære relationer
- tab af arbejde
- alt tager længere tid

Opsporing

FDDB skal tage initiativ til en løbende opsporing af døvblinde.

Udfordring og visioner

FDDBs arbejde bygger på den grundopfattelse, at alle mennesker er ligeværdige og har lige rettigheder i samfundet.

FDDBs formål

- at bryde døvblindes isolation på alle livsområder.
- at døvblinde får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet.
- at samfundet tilvejebringer hjælpemidler, der kan kompensere for døvblindhed herunder tolkebistand, kontaktpersoner og teknologisk kommunikationsudstyr.
- at støtte enhver form for rehabilitering, der kan give døvblinde den størst mulige grad af selvhjulpenhed.
- at støtte forskning og udvikling af døvblindes kommunikationsformer.
- at samarbejde med nationale og internationale organisationer og institutioner indenfor døvblindeområdet.
- at støtte oprettelsen af lokale klubber og selvhjælpsgrupper.
- at støtte eller iværksætte fælles aktiviteter for foreningens medlemmer indenfor de kulturelle, sociale, undervisningsmæssige og idrætslige områder.
- at varetage den interne informationsvirksomhed i foreningen herunder udgivelsen af et medlemsblad.

Information til døvblinde

Behov

På grund af det dobbelte kommunikations handicap har døvblinde meget van-skeligt ved selv at søge nødvendige informationer.
Døvblinde har derfor mere end andre et behov for at få relevante informationer fra offentlige myndigheder som stat, amter, kommuner om rettigheder og mulig-heder.
Desuden har døvblinde som alle andre behov for informationer fra og om deres personlige netværk og om deres interesser.

Handling

FDDB skal medvirke til, at myndigheder udsender materiale på det medie, som den enkelte døvblinde kan læse, så som punktskrift, lydbånd og stor skrift og i elektronisk form.
Foreningen skal sikre et øget fokus på udvikling af informationsteknologiske hjælpemidler til døvblinde, herunder adgang og brug af Internet og konvertering af grafiske brugerflader.

FN standard regel 1:
” De enkelte lande bør sikre, at de ansvarlige myndigheder formidler ajourførte op-lysninger om tilgængelige programmer og tilbud til mennesker med handicap, deres familier, fagfolk på dette område og befolkningen som helhed. Oplysninger til men-nesker med handicap bør præsenteres i en tilgængelig form.”


Information til døvblinde

Virkeligheden

Viden om døvblinde hos offentlige myndigheder, pårørende og professionelle fagfolk som læger, lærere og sagsbehandlere skal løbende opdateres.
Døvblindhed er lidt kendt i samfundet som et selvstændigt handicap og kun i begrænset omfang erkendt af implicerede fagfolk.
Et fremadskridende handicap som døvblindhed er individuelt og situations-mæssigt betinget, hvilket gør det vanskeligt for pårørende og andre at forholde sig til.

Behov

Forståelse for døvblindes særlige behov skal ske gennem oplysning.

Handling

FDDB skal sikre, at der tages initiativ til offentlig finansierede oplysningskam-pagner om døvblinde til den danske befolkning.
FDDB skal tage initiativer i retning af foredrags turneer rundt i landet, samt benytte enhver lejlighed på lokalt plan til at oplyse om døvblindhed.
FDDB skal arbejde for, at der uddannes døvblinde informatører, som kan medvirke til, at der gives saglig og relevant oplysning om handicappet.

FN standard regel 1,2:
”De enkelte lande bør iværksætte og støtte oplysningskampagner om mennesker med handicap og handicappolitik for at formidle et budskab om, at mennesker med handicap er borgere med de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre, og således berettiget til foranstaltninger, der fjerner hindringer for fuld deltagelse.”

 

Et døvblindecenter

Virkeligheden

Der findes ingen kvalificerede eller central placerede rehabiliteringstilbud eller -programmer for døvblinde.
Der mangler ligeledes kvalificerede undervisningstilbud i døvblindes kommuni-kationsformer, idet der ikke er udviklet undervisningsmetoder eller under-visningsmaterialer. Ej heller findes der tilbud om psykologbistand til døvblinde.

Behov

Der mangler således et samlet, kvalificeret rehabiliteringstilbud til døvblinde. Tilbuddet bør bygge på tværfaglig viden og erfaringer, der samtidig tager højde for individuelle behov.

Rehabilitering for døvblinde i Danmark bør omfatte hovedområderne kom-munikation, ADL & mobility, psyko-social rehabilitering, anden kompenserende undervisning og rådgivning samt afprøvning af hjælpemidler.

Tilegnelse af brugbare kommunikations-færdigheder er grundlæggende i rehabiliteringsindsatsen for alle grupper af døvblinde.

De kriser, som man kommer i med et progredierende (tiltagende) handicap, kræver en kvalificeret professionel hjælp for at kunne håndteres på en menneskeværdig måde. Døvblinde bør tilbydes psykologbistand, der er specielt målrettet til døvblinde og ikke kun til døve eller kun til blinde. Der bør udarbejdes individuelle handlingsplaner, som kan justeres og tilpasses den til enhver tid aktuelle situation for døvblinde.

Visioner

FDDB skal arbejde for etableringen af et døvblindecenter, hvor de forskellige faggrupper kan samles under samme tag. Her tænkes på døvblindekonsulenter, kontaktpersonkoordinator, psykolog, diagnostiserings- og visitationsteam, aktivitetskonsulenter, informatører, døvblindetolkeadministration, kommunikations-undervisning – ligesom projektgrupper indenfor informations- og kommunikations teknologi og diverse forskning kunne have hjemsted i et sådant kraftcenter.

FN standard regel nr. 3:
”De enkelte lande bør sikre, at der findes rehabiliteringstilbud (revalideringstilbud) til mennesker med handicap, således at de kan opnå og bevare deres optimale funktionsniveau og uafhængighed.”

Standardregel 3,1:
”De enkelte lande bør udvikle rehabiliteringsprogrammer (revalideringsprogrammer) for alle grupper af mennesker med handicap. Disse programmer bør være baseret på handicappedes individuelle behov og på principperne om fuld deltagelse og lige muligheder.”


Uddannelse og Beskæftigelse

Virkeligheden

Unge døvblinde bærer en uforholdsmæssig stor del af arbejdsløsheden og tildeles alt for hurtig en førtidspension.

Behov

FDDB skal sikre, at døvblinde generelt får et tilbud om beskæftigelse enten på normale eller særlige vilkår. Et arbejde er et vigtigt led i styrkelsen af selv-værdsfølelsen hos den enkelte og samtidig et led i rehabiliteringen med henblik på en meningsfuld tilværelse.

Handling

FDDB skal via oplysning gøre myndigheder opmærksomme på at mennesker med døvblindhed kan tage uddannelse og skal tilbydes beskæftigelse. Alle må leve op til devisen om et rummeligt arbejdsmarked og plads til alle.

I tilfælde, hvor FDDB som handicaporganisation skaber arbejdspladser for døv-blinde skal foreningen sikres midler til at kunne varetage forpligtelsen som arbejdsgiver.


FN standard regel nr.7:
”De enkelte lande bør anerkende princippet om, at mennesker med handicap skal have mulighed for at udøve deres menneskerettigheder, specielt på beskæf-tigelsesområdet. I både by- og landområder skal de have lige muligheder for produktiv og udbytterig beskæftigelse på arbejdsmarkedet.”


Lige muligheder

Virkeligheden

Døvblinde oplever en hverdag uden uddannede kontaktpersoner, uden tilstrækkelige kommunikationshjælpemidler, uden fuld kompensation for merudgifter o.s.v.

Behov

For at opnå lige muligheder har døvblinde behov for:
- udvikling af orienteringshjælpemidler
- udvikling af kommunikationshjælpemidler
- udvikling af døvblindehjælpemidler
- fri adgang til tolkeservice
- kvalificeret uddannelse af døvblindetolke
- fri adgang til kontaktperson
- uddannelse af kontaktpersoner
- informationstilegnelse uden merudgifter
- nedsættelse af forskningsgruppe indenfor ITK (informationsteknologi og kommunikation)

Handling

FDDB skal fortsat arbejde på at få indflydelse på beslutningsprocesser, som omhandler døvblindes liv og dermed sikre døvblindes ligestilling i samfundet.

Visioner

FDDB skal arbejde for, at der udvikles nye hjælpemidler til gavn for døvblinde, og at ny teknik så hurtigt som muligt gøres tilgængelig for døvblinde.
FDDB skal tage initiativ til samt deltage i projekter med det formål at udvikle og forbedre kommunikationsformer for døvblinde.
FDDB skal arbejde for, at døvblinde sikres størst mulig selvhjulpenhed dér hvor den enkelte bor.


Foreningsarbejde

Behov

Politikere og andre beslutningstagere bør inddrage Foreningen af Danske DøvBlinde i beslutningsprocesser, som har konsekvenser for døvblindes liv.
Døvblinde i alle lande har brug for at støtte hinanden og for at lære af hinanden.

Udfordringen

FDDB skal sikre uddannelse af tillidsfolk, hvis arbejde er at varetage døvblindes interesser samt informere og rådgive den øvrige befolkning om døvblinde. Dette kan gøres via studiekredse, projekter m.m.

FDDB skal sikre, at der fortsat gives et aktivitetstilbud til døvblinde både lokalt og på landsplan. Et mål er oprettelsen af erfa-grupper (erfaringsudvekslings-grupper) i alle landets amter. Hertil henvises til §115 i serviceloven vedr. de enkelte kommuners forpligtigelse til at støtte frivilligt socialt arbejde. FDDB skal gennemføre oplysningskampagner i de enkelte amter.

FDDB skal deltage i døvblindepolitisk arbejde på internationalt plan.

FDDB skal så vidt mulig igangsætte projekter for døvblinde i ulande.

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau