Portræt af ældre døvblind kvinde
Portræt af ældre døvblind kvinde

Ældre

Vision / Mål

At alle borgere får vurderet syn og hørelse uafhængigt af alder.

At også ældres syns- og hørenedsættelser tages alvorligt og vurderes som et selvstændigt handicap, der kan og bør afhjælpes, og ikke blot betragtes som noget aldersbetinget, de må lære at leve med.

At alle borgere over 75 år får foretaget en syns- og hørevurdering i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg, der tilbydes af kommunerne, og at de henvises videre til døvblindekonsulent-ordningen i alle de tilfælde, hvor der er mistanke om en kombineret synshøre-nedsættelse.   

Motivering

Undersøgelser har vist, at et stort antal ældre mennesker i Danmark, helt op mod 10.000 - 15.000, har syns- og hørenedsættelser, der i mange tilfælde ikke diagnosticeres og afhjælpes i til-strækkelig grad. Mange får slet ikke tilbud om besøg af hverken døvblindekonsulenter, høre- eller synspædagoger eller vores egne FDDB-rådgivere. 

Ældre – og især ældre med syns- og høreproblemer – har ofte ikke kræfter og energi til selv at råbe op om manglende hjælp, hvilket gør fokus på netop dette område endnu mere nødvendigt.

Delmål
  • At igangsætte og drive projekter, der har fokus på oplysning om døvblindhed til ældre.
  • At arrangere informatørforedrag, der henvender sig til ældre i målgruppen over 65 år.  
  • At oplyse om kommunikationsværktøjer til brug for ældre døvblindblevne.
  • At videreudvikle kommunikationsværktøjer og undervisningstilbud til ældre døvblinde.
  • At bevare retten til at beholde de tillæg, man har inden man bliver pensionist.
Strategier

FDDB skal fortsat presse på for, at Videnscentret for Døvblindblevne informerer kommunerne tilstrækkeligt om døvblindhed - især de forebyggende medarbejdere i kommunerne.

FDDB skal opspore ældre døvblinde / synshørehæmmede gennem FDDB-rådgivernes arbejde, oplysende informatørarbejde og kampagner rettet mod ældre--sektoren. 

FDDB skal samarbejde med organisationer og instanser på ældreområdet for at få oplysning ud til ældre om døvblindhed.

Handicapkonventionen

Artikel 5.  Lighed og ikke diskrimination

5.1)  Deltagerstaterne anerkender, at alle er lige for loven, og at alle uden nogen form for diskrimination har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven.

Artikel 25.  Sundhed

Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap. Deltagerstaterne skaltræffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, herunder sundhedsrelateret rehabilitering.

25.b)  Deltagerstaterne skal give de sundhedsydelser, som personer med handicap specifikt har brug for på grund af deres handicap, herunder tidlig udredning og indgriben, hvor det er hensigtsmæssigt, samt tilbud med sigte på at minimere og forebygge yderligere handicap, herunder blandt børn og ældre. 

Artikel 28.  Tilstrækkelig levefod og social tryghed

2.b) Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til social tryghed og til at nyde denne ret uden diskrimination på grund af handicap, og skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret, herunder ved foranstaltninger til at sikre personer med handicap, i særdeleshed kvinder og piger med handicap og ældre med handicap, adgang til ordninger for social tryghed og fattigdomsbekæmpelse.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK