Ung døvblind kvinde arbejder ved PC med stor skrift
Ung døvblind kvinde arbejder ved PC med stor skrift

Arbejde & beskæftigelse

Vision / Mål

At døvblinde inkluderes på arbejdsmarkedet med de nødvendige kompensationer og bevarer en tilknytning til ar-bejdsmarkedet, så længe de kan og vil.

At døvblinde tilbydes meningsfuld beskæftigelse og mulighed for omskoling, hvis man ikke længere kan bestride sit job.

Motivering

Meningsfuld beskæftigelse, både lønnet og ulønnet, er et væsentligt element i en normaltilværelse og bidrager til døvblindes inklusion og deltagelse i samfundslivet.

En meningsfuld beskæftigelse understøtter en positiv selvopfattelse, identitet, status og medfører ofte en god social kontakt.

Delmål
 • Døvblindes tilknytning til arbejdsmarkedet skal kunne justeres i forhold til det fremadskridende handicap.
 • Der skal være mulighed for at bevæge sig fra arbejde på ordinære vilkår til arbejde på nedsat tid, flexjob eller skånejob afhængigt at synshøre-nedsættelsens konsekvenser.
 • FDDB skal fortsat skabe arbejdspladser og anden meningsfuld beskæftigelse i eget regi.
 • Der skal sikres den nødvendige kompensation, uanset hvilke vilkår man er ansat på. Kompensationen skal også bestå af rådgivning og konsulentbistand til arbejdspladsen.
 • Skabe fokus på døvblindes ressourcer frem for handicap og begrænsninger.
 • Sikre bedre tilskudsordninger til virksomhederne.
Strategier
 • Tidlig indsats med individuelle handleplaner vedr. uddannelse og arbejde.
 • Flere praktikforløb i skolens sidste år.
 • Oplysning og holdningsbearbejdning af sagsbehandlere og jobkonsulenter.
 • Omtale døvblinde rollemodeller i diverse medier.
 • Samarbejde med DH omkring fastholdelse af handicappede på arbejdsmarkedet.
 • Oplyse om døvblinde som aktiv arbejdsressource.
 • Opfordre og støtte døvblinde i valg af uddannelse og erhverv.

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 27.  Arbejde og beskæftigelse

1. Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap. 

Endvidere…

1.a) at forbyde diskrimination på grund af handicap i alle forhold vedrørende alle former for beskæftigelse

1.b) at beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår på lige fod med andre, herunder lige muligheder og samme vederlag for arbejde af samme værdi, sikre og sunde arbejdsforhold, herunder beskyttelse mod chikane, samt adgang til oprejsning ved klager

1.i) at sikre, at rimelig tilpasning ydes til personer med handicap på arbejdspladsen

1.j) at fremme, at personer med handicap får erhvervs-erfaring på det almindelige arbejdsmarked

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK