Portræt af døvblind pige - Kezia - smilende med hænderne løftet. I hver håndflade står der: 100% DØV - 30% BLIND
Portræt af døvblind pige - Kezia - smilende med hænderne løftet. I hver håndflade står der: 100% DØV - 30% BLIND

Politikpapir om børn & unge

Vision / Mål

Alle børn og unge skal sikres et folkeskoleforløb, hvor der tages hensyn til deres kombinerede synshørenedsættelse – uanset om det foregår i specialskole eller i en almindelig folkeskole, og uanset om barnets / den unges kommunikation foregår med tale-, tegnsprog eller anden kommunikationsform.

Alle skal tilbydes en ungdomsuddannelse, som svarer til deres formåen og evner eller tilbydes erhvervspraktik. I begge situationer skal der sørges for vejledning, hjælp og kompensation.

Der skal laves handleplaner for uddannelsesforløb og inklusion på arbejdsmarkedet og udvikles praktikpladser, der er egnede for unge med synshørenedsættelser.

Motivering

Et godt folkeskoleforløb og evt. ungdomsuddannelse er en god platform for at skabe et meningsfuldt liv og inklusion på arbejdsmarkedet og i samfundet. De fleste døvblinde ønsker at fungere så længe i normalsamfundet, som deres synshøresituation muliggør. 

Delmål
  • Der skal fra skolestart tilbydes koordineret syns-hørevejledning til barnet, forældrene, underviserne m.fl.
  • Der skal årligt udarbejdes individuelle handleplaner og følges op på, om der tilbydes passende skole- og uddannelsesforløb svarende til barnets / den unges ønsker og formåen.
  • Tekniske hjælpemidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed, og lokaler og faciliteter skal tilpasses behovet i forhold til synshørenedsættelsen.
  • Der skal gives tilbud om undervisning i tekniske hjælpemidler, tegnsprog, taktilt tegnsprog, taktile signaler, punktskrift og mobility til både synshørehæmmede elever og involverede faglige medarbejdere på skoler og andre institutioner.
  • Der skal være mulighed for at anvende tolkning og alternative skriftformer i undervisningen tilpasset den enkeltes behov. 
Strategier
  • Det skal sikres, at alle børn og unge tilbydes uddannelse med særlig vejledning og støtte, som er tilpasset det enkelte barns / den unges ønsker og formåen.
  • Der skal afprøves muligheder med støtte- eller men-torordninger i forhold til ungdomsuddannelse og arbejde.
  • FDDB vil støtte projekter, der arbejder for at skabe arbejds- og uddannelsesmuligheder for børn og unge med syns- og høreproblemer.   

 

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 24.  Uddannelse

Stk. 2.  Deltagerstaterne skal sikre..

2.b) at personer med handicap har adgang til en inkluderende og gratis grundskoleundervisning og undervisning på mellemtrin af høj kvalitet på lige fod med andre i det samfund, hvor de bor,

2.c) at der foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkelte persons behov

2.d) at personer med handicap får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem til at lette deres effektive uddannelse

2.e) at der ydes effektive individuelle støtteforanstaltninger i omgivelser, der giver størst mulig akademisk og social udvikling i overensstemmelse med målet om fuld inkludering.

 

Deltagerstaterne skal...

3.a) fremme indlæringen af punktskrift, alternative skriftformer, forstørrende og alternative kommunikations-måder, -midler og formater samt orienterings- og mobilitetsfærdigheder og fremme støtte fra ligestillede og mentorer

3.b) fremme indlæringen af tegnsprog samt fremme døvesamfundets sproglige identitet

3.c) sikre, at undervisningen af blinde, døve eller døvblinde personer, i særdeleshed børn, gives på det sprog og de kommunikationsmåder og med de kommunikations-midler, som er mest passende for den enkelte og i omgivelser, der giver størst mulig boglig og social udvikling.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK