Ung døvblind kvinde ved trommesæt med skilt: DØVBLINDE unge vil også have UDDANNELSE
Ung døvblind kvinde ved trommesæt med skilt: DØVBLINDE unge vil også have UDDANNELSE

Uddannelse & livslang læring

Vision / Mål

At unge døvblinde får den nødvendige vejledning, støtte, tolkning og kompenserende udstyr til at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre – i stedet for at blive tilbudt førtidspension i en ung alder.

Da døvblindhed er et fremadskridende handicap skal voksne døvblinde løbende tilbydes læringsforløb, der styrker identiteten og de personlige egenskaber. Døvblinde skal tilbydes muligheder for at udvikle evner, formåen og færdigheder, der kan bruges til at opretholde den personlige udvikling og livskvalitet. 

Motivering

Døvblinde skal ligesom alle andre have mulighed for at udvikle og anvende deres ressourcer og potentialer for at kunne leve et meningsfuldt liv. Dette kan kun lade sig gøre ved hjælp af en stadig indsats, da døvblindhed er et fremadskridende handicap, og døvblindes livssituation jævnligt ændrer sig.

Delmål
  • Skabe fokus på døvblindes ressourcer frem for handicap og begrænsninger.
  • Igangsætte og støtte projekter, der tilbyder læring og udvikling af kompetencer på døvblindes præmisser.
  • Presse på for at uddannelsesinstitutioner anvender tolkning samt alternative kommunikationsformer som punktskrift, tegnsprog og stor skrift.  
  • Iværksætte og støtte mentorordninger.
  • Døvblinde får ret til omskoling, hvis man ikke længere kan bestride sit job.
  • Presse på for vedtagelse af en lov om, at alle virksomheder skal have mindst 5% ansatte med handicap og bedre tilskudsordninger til virksomhederne.
Strategier
  • Der skal tidligt laves individuelle handleplaner vedr. uddannelse og arbejde og følges op på disse.
  • Der skal være undervisere med højt tegnsprogsniveau eller mulighed for tolkning og brug af hjælpemidler på alle uddannelsesinstitutioner.
  • Der skal eksperimenteres med undervisningsformer tilpasset døvblindes behov.

Hvad siger handicapkonventionen?

Artikel 24.  Uddannelse

24.1) Deltagerstaterne anerkender, at personer med handi-cap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring, der tager sigte på:

24.c) at der foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkelte persons behov.

24.e) at der ydes effektive individuelle støtteforanstaltninger i omgivelser, der giver størst mulig akademisk og social udvikling i overensstemmelse med målet om fuld inkludering.

3. Deltagerstagerne skal gøre det muligt for personer med handicap at lære livs- og socialt udviklende færdigheder for at lette deres fulde deltagelse i uddannelse på lige fod med andre. Med henblik herpå skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger, herunder:

3.a) fremme indlæringen af punktskrift, alternative skriftformer, forstørrende og alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater samt orienterings- og mobilitetsfærdigheder

3.b) fremme indlæringen af tegnsprog samt fremme døvesamfundets sproglige identitet

3.c) sikre, at undervisningen af blinde, døve eller døvblinde personer, i særdeleshed børn, gives på det sprog og de kommunikationsmåder og med de kommunikationsmidler, som er mest passende for den enkelte, og i omgivelser, der giver størst mulig boglig og social udvikling.

4. Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at beskæftige lærere, herunder lærere med handicap, som har kompetence i tegnsprog og/eller punktskrift, og til at uddanne fagfolk og personale, som arbejder på alle niveauer i uddannelsessystemet. Denne uddannelse skal omfatte handicapbevidsthed og anvendelse af passende forstørrende og alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater samt undervisningsmetoder og -materialer til støtte for personer med handicap.

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK