Ældre døvblind kvinde læser i en pjece vha lup - hendes ægtefælle holder pjecen for hende
Ældre døvblind kvinde læser i en pjece vha lup - hendes ægtefælle holder pjecen for hende

Definition på døvblindhed

Den nordiske definition 

Den nordiske definition er udarbejdet af de nordiske lande i 2006. En revidering af definitionen ventes i 2016.

Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et omfang der kræver, at samfundet tilvejebringer særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler.

Kommentarer til og uddybelse af definitionen

1. Syn og hørelse er centrale i informationstilegnelse. En nedsættelse af disse to sanser, som overfører information fra afstand, øger derfor behovet for at anvende de sanser, der overfører information fra nært hold (lugt- og smagssanser, føle- og berøringssanser), og for at støtte sig til hukommelsen og anvendelsen af logiske slutninger.

2. Behovet for specifikke tilpasninger af omgivelser og tilbud afhænger af

• Tidspunktet for hvornår døvblindheden er indtrådt i forhold til personens kommunikative udvikling og sprogtilegnelse
• Graden af syns- og hørenedsættelsen
• Om døvblindhed er kombineret med andre funktionsnedsættelser
• Om syns-/hørenedsættelsen er stabil eller progressiv.

3. Et menneske med døvblindhed kan være mere eller mindre funktionshæmmet i forskellige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt specifikt at vurdere hver enkelt aktivitet og deltagelse heri. Variation i funktionsniveau og deltagelse kan også være betinget af forhold i omgivelserne samt individuelle, personlige forhold.

4. Døvblindhed medfører varierende behov for at tilpasse alle aktiviteter i et ligeværdigt samspil med omgivelserne - dog i særlig grad:
• Alle former for information
• Social interaktion og kommunikation
• Rumlig orientering og fri bevægelighed
• Dagligdags aktiviteter og krævende næraktiviteter som læsning og skrivning

Et ligeværdigt samspil implicerer, at mennesker med døvblindhed og omgivelserne involveres på lige fod i tilpasningen af aktiviteter. Ansvaret for at dette finder sted påhviler samfundet.

5. En tværfaglig tilgang, som omfatter specifik viden relateret til døvblindhed, er nødvendig i servicetilbud og tilpasning af omgivelserne.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK