Nordisk samarbejde (DBNSK)

De nordiske lande holder hvert år fælles formandsmøde i ét af de nordiske lande og orienterer hinanden om tiltag i vores forskellige foreninger. Vi har lavet en fælles nordisk definition af døvblindhed, som beskriver konsekvenserne af det dobbelte handicap. Definitionen er lavet i 2006 og revideret i 2016.

Den nordiske definition

Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et omfang der kræver, at samfundet tilvejebringer særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler.

Forklaring til definitionen

1. Syn og hørelse er centrale i informationstilegnelse. En nedsættelse af disse to sanser, som overfører information fra afstand, øger derfor behovet for at anvende de sanser, der overfører information fra nært hold (lugt- og smagssanser, føle- og berøringssanser), og for at støtte sig til hukommelsen og anvendelsen af logiske slutninger.

2. Behovet for specifikke tilpasninger af omgivelser og tilbud afhænger af:

  • Tidspunktet for hvornår døvblindheden er indtrådt i forhold til personens kommunikative udvikling og sprogtilegnelse
  • Graden af syns- og hørenedsættelsen
  • Om døvblindheden er kombineret med andre funktionsnedsættelser
  • Om syns-hørenedsættelsen er stabil eller progredierende

3. Et menneske med døvblindhed kan være mere eller mindre funktionshæmmet i forskellige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt specifikt at vurdere hver enkelt aktivitet og deltagelse heri. Variation i funktionsniveau og deltagelse kan også være betinget af forhold i omgivelserne samt individuelle, personlige forhold.

4. Døvblindhed medfører varierende behov for at tilpasse alle aktiviteter i et ligeværdigt samspil med omgivelserne - dog i særlig grad:

  • Alle former for information
  • Social interaktion og kommunikation
  • Rumlig orientering og fri bevægelighed
  • Dagligdags aktiviteter og krævende næraktiviteter som læsning og skrivning

Et ligeværdigt samspil implicerer, at mennesker med døvblindhed og omgivelserne involveres på lige fod i tilpasningen af aktiviteter. Ansvaret for at dette finder sted påhviler samfundet.

5. En tværfaglig tilgang, som omfatter specifik viden relateret til døvblindhed, er nødvendig i servicetilbud og tilpasning af omgivelserne.

Læs også brochure om DBNSK og døvblindhed (engelsk)

 

Kalender for fælles-nordiske arrangementer 2016 - 2025
DBNSK-møder

2016 Sverige
2017 Danmark
2018 Norge
2019 Island
2020 Finland
2021 Sverige
2022 Danmark
2023 Norge
2024 Island
2025 Finland

Nordisk ungdomsledermøde

2016 Finland
2018 Danmark
2020 Island
2022 Sverige
2024 Norge

Nordisk ungdomslejr

2017 Sverige
2019 Norge
2021 Finland
2023 Danmark
2025 Island

Nordisk skakmesterskab

2016 Norge
2020 Danmark
2024 Finland/Sverige?

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK